Utorak, 05 Ožujak 2024 07:08

Natječaj za prijem u radni odnos - referenta za centralno naručivanje pacijenata (SSS)

Na temelju članka 33. Statuta Opće bolnice Gospić i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, ravnatelj Opće bolnice Gospić raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

- referenta za centralno naručivanje pacijenata (SSS) –1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme, zamjena do povratka privremeno nenazočnog radnika u Službi za administrativne, financijske i tehničke poslove, Odjel za opće, pravne, kadrovske i informatičke poslove

Uvjeti:

  • završena srednja škola (SSS)

Uz prijavu na natječaj (prijavu je potrebno vlastoručno potpisati te navesti za koje se radno mjesto kandidat javlja) kandidati trebaju priložiti:

  • životopis (životopis je potrebno vlastoručno potpisati),
  • domovnicu (presliku),
  • svjedodžbu o završenoj školi (presliku),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (orginal, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17., 98/19., 84/21.), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. navedenog zakona. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti dokaze iz članka 49. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja  prava pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14., 39/18., 32/20.,), dužni su se pozvati na članak 9. navedenog zakona, te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01. , 94/01., 103/03., 148/13, 98/19.), dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili prednost pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum, itd.).

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli pravovremenu prijavu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, provest će se intervju o čemu će biti obaviješteni putem elektronske pošte. Kandidati su dužni dostaviti elektronsku adresu (e-mail) zbog nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja, te u svrhu navedenoga trebaju redovito pratiti svoju elektronsku poštu.

Ako kandidat ne pristupi intervju, smatrat će se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom.

OB Gospić zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, OB Gospić obrađuje osobne podatke koje kandidat dostavi u okviru svoje prijave na natječaj. Prijavom na natječaj kandidati daju privolu bolnici za obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja te obavještavanja kandidata (pojedinačna obavijest, oglasna ploča, internetska stranica i dr.). Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku povući privolu za obradu svojih osobnih podataka, što ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole. Povlačenjem privole za obradu osobnih podataka OB Gospić neće se  moći obratiti kandidatu za prijavu na natječaj.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka kandidat u vezi s obradom svojih podataka ima pravo na ispravak, na pristup, na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor radi obrade osobnih podataka te pravo na prigovor nadzornom tijelu.

Izabrani kandidat priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika, uz napomenu da nedostavljanje navedenog smatra se odustankom od prijema u službu.

Kandidati se primaju u radni odnos uz probni rad sukladno Pravilniku o radu.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a rok za obavještavanje kandidata o rezultatima izbora je 60 dana od dana zaključenja natječaja.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine”, broj 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Priloženu natječajnu dokumentaciju ne vraćamo. Nepotpune, nepravodobne prijave i prijave osoba koje ne ispunjavaju formalne uvjete neće se razmatrati. O istome kandidatima će se dostaviti pisana obavijest protiv koje kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja potrebno je poslati na adresu: Opća bolnica Gospić, Kaniška 111, 53 000 Gospić, s naznakom “Za natječaj” i nazivom radnog mjesta.

                                                                                                                   Opća bolnica Gospić

Opća Bolnica Gospić