Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13,85/15.; u daljnjem tekstu: Zakon), uređuje se pristup informacijama i ponovna uporaba informacija koje posjeduju tijela javne vlasti.
Zakonom se propisuju načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
U skladu s navedenim, Zakon daje svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi (korisniku), na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup i ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji,
odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis),
koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Službenik za informiranje:
Službenica za informiranje Opće bolnice Gospić je Ruža Uremović,mag.med.tech.

Obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup i ponovnu uporabu informacija:

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Opća Bolnica Gospić