Stručno vijeće

Stručno vijeće imenuje ravnatelj. Sastaje se najmanje jedanput  u 30 dana.

Članovi i predsjednik Stručnog vijeća:

 1. Antonija Stilinović, dr. med. predsjednik
 2. Mr. Sandra Čubelić, dr. med., spec. pedijatar
 3. Ivan Sesar, dr. med.
 4. Mirjana Pećina dr.med.
 5. Darija Jakovac Ratković, dr.med.
 6. Ivanka Krmpotić. dr.med.
 7. mr.sc. Ivanka jelić, dr.med.
 8. Linda Hibravi, dr.med.
 9. Bernarda Vranjković, dipl. ing.
 10. Ruža Uremović dipl. med. tech.
 11. Božica Rukavina, mr. pharm.

Obavlja slijedeće poslove:

 • raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada OB,
 • predlaže stručne temelje za program rada i razvoja OB,
 • predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti OB,
 • predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada u OB,
 • daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvoj zdravstvene djelatnosti u OB,
 • odlučuje o potrebi i stručnoj opravdanosti uvođenja novih dijagnostičkih i terapijskih metoda u djelatnosti OB,
 • predlaže Upravnom vijeću i ravnatelju poduzimanje stručnih mjera radi poboljšanja organizacije rada i uvjeta za razvoj djelatnosti
 • predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću usklađenje stručnog rada OB s financijskim mogućnostima,
 • predlaže ustrojstvo unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika, te mjere za poboljšanje stručnog rada te skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora,
 • predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika te stručno usavršavanje iz područja uže specijalnosti zdravstvenih radnika za potrebe OB,
 • razmatra potrebu stručnog usavršavanja, te predlaže ravnatelju upućivanje zdravstvenih radnika na stručno usavršavanje,
 • predlaže Upravnom vijeću obavljanje poslova zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad zdravstvene ustanove
Opća Bolnica Gospić