Natječaj za prijem u radni odnos

Na temelju članka 33. Statuta Opće bolnice Gospić i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17.), ravnatelj Opće bolnice Gospić raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos 

 1. doktora medicine – specijalistu anesteziologije, reanimatologije intenzivnog liječanja – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
 2. doktora medicine – specijalistu radiologije – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Odjel za dijagnostiku, odsjek za radiološku dijagnostiku
 3. doktora medicine – specijalistu oftalmologije – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, zamjena do povratka privremeno nenazočnog radnika u Odjelu za specijalističko – konzilijarnu djelatnost, ambulanta oftalmologije
 4. diplomiranog inženjera/magistra medcinske biokemije (VSS) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Odjel za dijagnostiku – odsjek za laboratorijsku dijagnostiku
 5. prvostupnika (inženjera) medicinsko – laboratorijske dijagnostike (baccalaureus – VŠS ) na određeno vrijeme, zamjena do povratka privremeno nenazočnog radnika u Odjel za dijagnostičke djelatnosti, odsjek laboratorijsku dijagnsotiku
 6. medicinske sestre/tehničara – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Odjel za unutarnje bolesti
 7. medicinske sestre/tehničara – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme u Odjel za kirurške bolesti
 8. medicinske sestre/tehničara – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP)
 9. medicinske sestre/tehničara – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Odjel za specijalističko-konzilijarnu djelatnost, psihijatrijska ambulanta.

Uvjeti pod a), b) i c):

 • završen medicinski fakultet
 • položen odgovarajući stručni/specijalistički ispit
 • odobrenje za samostalana rad.

Uvjeti pod d):

 • završen farmaceutsko-biokemijski fakultet, studij medicinske biokemije
 • položen odgovarajući stručni ispit
 • odobrenje za samostalana rad.

Uvjeti pod e):

 • završen odgovarajući studiji za zanimanje prvostupnik (inženjer) medicinsko – laboratorijske dijagnostike (baccalaureus – VŠS )
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad

Uvjeti pod  f), g), h) i i)

 • završena srednja stručna sprema za zanimanje medicinska sestra/tehničar
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad.

Uz prijavu (navesti za koje se radno mjesto javlja) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • domovnicu (presliku)
 • diploma/svjedožba o završenom studiju/školi (presliku)
 • uvjerenje o položenom stručnom/specijalističkom ispitu (presliku)
 • odobrenje za samostalan rad (presliku)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (orginal, ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja).

Izabrani kandidat priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

Kandidati se primaju u radni odnos uz probni rad sukladno Pravilniku o radu.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu je dužan  priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kao i dokaze propisane propisom na koji se poziva.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, a rok za obavještavanje kandidata o rezultatima izbora je 30 dana od dana zaključenja natječaja. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Priloženu natječajnu dokumenataciju ne vraćamo.

OB Gospić zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, bez obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja treba poslati na adresu: Opća bolnica Gospić, Gospić, Kaniška 111, s naznakom “Za natječaj” i nazivom radnog mjesta.

                                                                                              Opća bolnica Gospić

Postano u Natječaji

Nove objave

Arhiva