Natječaj za specijalizanta iz otorinolaringologije

Opća bolnica Gospić,Gospić, Kaniška 111 , objavljuje

N A T J E Č A J

za odabir

  • 1 specijalizanta iz otorinolaringologije
  1. Opći uvjeti su utvrđeni čl. 8. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 i 6/17) te čl. 2. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15, dalje: Pravilnik).

Sa izabranim specijalizantom zasniva se radni odnos na neodređeno vrijeme, uz ugovoreni probni rad u trajanju od jedan mjesec, nakon čega ravnatelj ustanove ocjenjuje da li će predložiti nadležnom ministarstvu odobrenje specijalizacije.

Uvjeti:

– završen integrirani preddiplomski i diplomski studij zdravstvenog usmjerenja (medicinski

fakultet)

– odobrenje za samostalan rad

– psihološka sposobnost kandidata

– manualna spretnost

– potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u skladu s pozitivnim odredbama

Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11, 133/11, 54/12,

49/13, 139/14 116/15, 62/16, 69/16 i 6/17 ).

  1. Pristupnici su obvezni uz zamolbu i životopis dostaviti:

2.1.  preslik dokaza o završenom integriranom preddiplomskom i diplomskom

studiju zdravstvenog usmjerenja (medicinski fakultet)
2.2.  preslik odobrenja za samostalan rad (licencu)
2.3.  preslik rezultata psihološkog  testiranja koje se provodi sukladno posebnim propisima

o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu

2.4.  preslik rezultata testiranja manualne spretnosti sukladno posebnim propisima o

zdrav.osiguranju zaštite zdravlja na radu

2.5.  preslik prijepisa položenih ispita na studiju

2.6.  preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija
2.7.  preslik nagrada za vrijeme studija (rektora Sveučilišta, dekana Fakulteta)

2.8.  preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
2.9.  popis objavljenih radova i kopije radova

2.10.  preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti   ili

bolničkoj zdravstvenoj zaštiti,  te potvrdu   nadležnog   ureda HZMO o duljini  tako

ostvarenog radnog staža
U slučaju kada dva pristupnika ostvaruju isti broj bodova sukladno mjerilima utvrđenim Pravilnikom, prednost pri konačnom redosljedu kandidata ima pristupnik koji je sudionik Domovinskog rata, dijete ili član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja Domovinskog rata prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Ukoliko se pristupnik poziva na navedeno pravo dužan je isto navesti u zamolbi, te priložiti potvrdu o svom statusu sukladno navedenom propisu.

  1. Dostava dokumentacije

Pristupnici su dužni dostaviti zamolbu sa životopisom u pisanom obliku te je vlastoručno

potpisati.

Uz zamolbu je potrebno dostaviti preslike dokumenta iz točke 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5. ovog natječaja.     Ako pristupnik ne dostavi bilo koji od navedenih dokumenata smatrat će se da nema opće uvjete za odobravanje specijalizacije.

Ako pristupnik ne dostavi neki od dokumenata navedenih u točki  2.6., 2.7., 2.8., 2.9. i 2.10. ovog natječaja smatrat će se da ih nema i iz te osnove neće moći ostvariti bodove sukladno mjerilima iz članka 3. Pravilnika.

Preslike dostavljenih dokumenata ne vraćaju se. Kandidat koji bude izabran dužan  je dostaviti izvornike ili ovjerene preslike dokumenata traženih ovim natječajem.

Dostava dokumenata nakon isteka  roka za podnošenje zamolbe neće se uvažiti.

Na natječaj  mogu se javiti osobe oba spola.

Postupak izbora provest će se sukladno Pravilniku.

  1. Rok za dostavu zamolbe

Rok za podnošenje zamolbe na natječaj je zaključno 8 dana od dana objave natječaja u Večernjem listu. Zamolba koja ne bude zaprimljena do navedenog roka neće se razmatrati.

Zamolbe s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Opća bolnica Gospić, Gospić, Kaniška 111,  s naznakom: »Zamolba za prijam specijalizanta«.

                                                                                                           Opća bolnica Gospić

Postano u Natječaji

Nove objave

Arhiva