Natječaj za popunjavanje radnih mjesta koja podliježu reizboru u OB Gospić II

Na temelju članka 33. Statuta Opće bolnice Gospić, članka 5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Opće bolnice Gospić,  ravnatelj Opće bolnice Gospić raspisuje

 INTERNI NATJEČAJ

za popunjavanje radnih mjesta koja podliježu reizboru u OB Gospić 

I

Raspisuje se natječaj za popnjavanje radnih mjesta koja podliježu reizboru (u daljnjem tekstu: reizborni položaji) u OB Gospić za:

 1. pomoćnika ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor (m/ž)
 2. pomoćnika ravnatelja za sestrinstvo-glavna sestra bolnice (m/ž)
 3. glavna sestra Odjela za unutarnje bolesti (m/ž)
 4. glavna sestra Odjela za kirurške bolesti (m/ž)
 5. glavna sestra Odjela za dječje bolesti (m/ž)
 6. glavna sestra Odjela za ginekologiju i porodiljstvo (m/ž)
 7. glavna sestra Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje (m/ž).

II

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju zadovoljiti ove uvjete

– za reizborni položaj pod 1:

 1. doktor medicine, specijalist
 2. položen stručni ispit
 3. odobrenje za samostalan rad HLK-a
 4. 2 godine rada u struci.

– za reizborni položaj pod 2:

 1. stručni prvostupnik sestrinstva – bacc.med.tech./magistar struke ili stručni specijalist sestrinstva (VŠS/VSS)
 2. položen stručni ispit
 3. 5 godina radnog iskustva
 4. odobrenje za samostalni rad nadležne komore.

–  za reizborni položaj pod 3. – 7.:

 1. stručni prvostupnik sestrinstva
 2. položen stručni ispit
 3. tri godine radnog iskustva
 4. odobrenje za samostalni rad izdano od nadležene komore.

III

Kandidati za reizborne položaje iz točke I ovog natječaja dužni su uz prijavu dostaviti:

– životopis

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja).

– dokumentaciju (presliku)kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz točke II

– plan i program za poslove reizbornog položaja za koji podnose prijavu s detaljnjim opisom.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta navedenih pod točkom II koji se odnose na stručnu spremu, specijalizaciju i radno iskustvo za svaki pojedini reizborni položaj kandidati nisu dužni dostavljati prilikom javljanja na natječaj, budući će se ispunjavanje tih uvjeta utvrđivati na temelju podataka i dokumenata iz kadrovske evidencije OB Gospić.

IV

Mandatno razdolje odgovornih osoba OB Gospić traje 4 godine. Odgovorna osoba može biti imenovana  pod uvjetom da joj mandat istekne do ispunjenja uvjeta za straosnu mirovinu (65 godina).

V

Rok za podnošenje prijava na natječaj određen je u točki VI, a rok za obavještavanje kandidata o rezultatima izbora je 30 dana od dana zaključenja natječaja.

VI

Nepotpune i nepravovremen izjave neće se razmatrati. Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja djelomice ili u cijelosti, odnosno neizvršenje izbora kandidata bez obrazloženja.

Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz ovog internog natječaja zaključno je 11. listopada 2017. godine do 14 sati na urudžbeni zapisnik Opće bolnice Gospić, Gospić, Kaniška 111, s naznakom “Za interni natječaj” bez obzira na način dostave, a rok za obavještavanje kandidata  o rezultatima izbora je 30 dana od dana zaključenja natječaja.

                                                                                               Opća bolnica Gospić

                                                                                                           Ravnatelj

                                                                           Mr. Sandra Čubelić, dr.med.,spec.pedijatar

Postano u Natječaji

Nove objave

Arhiva